Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola

Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola

Námestie Svätej trojice 1042/4
930 05 Gabčíkovo
IČO: 37847201

Informácie o inštitúcii Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola v Gabčíkove pôsobí od r.1990 v centre obce Gabčíkovo, v prekrásnej budove. Má veľkú adaptovanú budovu s malou koncertnou sálou, vyhovujúcimi esteticky zariadenými odbornými učebňami.

 

Vyučovanie prebieha v poobedňajších hodinách od 12,30 hod. do neskorého večera.

 

Škola poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín, umožňuje pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania. Snaží sa vychovávať umením, formovať osobnosť žiakov, snaží sa dosiahnuť aby žiaci mali kladný vzťah k umeniu. Umožní čím viac deťom spoznať prekrásne hudobné, výtvarné aj tanečné umenie, snaží sa dosiahnuť aby žiaci obľúbili vybrané umenie. Škola je v centre pozornosti obce, aj regiónu, so svojimi pravidelnými vystúpeniami, aj dosiahnutými výsledkami na rôznych súťažiach.

 

Škola je zameraná na tri odbory, na hudobný, výtvarný a tanečný.

 

Na hudobnom odbore si žiaci môžu vybrať z hlavných predmetov: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na gitare, hra na zobcovej flaute, hra na akordeóne a spev. Žiaci dostanú dostačujúce poznatky z hudobnej teórie, dôraz však kladieme na hlavné predmety, z ktorých naši žiaci dostanú vysoké odborné poznatky.

 

Na výtvarnom odbore žiaci sa zaoberajú so všetkými výtvarnými technikami, dostanú kvalitné, vysoké odborné poznatky z praxe, dostačujúce poznatky z teórie výtvarného umenia.

 

Na tanečnom odbore žiaci dostanú dostatočné odborné poznatky z klasického, ľudového tanca, vysoké poznatky z moderného tanca, nakoľko tento odbor je zameraný na moderný tanec.

 

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

Na škole máme v každom odbore zriadené prípravné štúdium, dĺžka ktorého sú najviac dva roky. Na prípravný ročník sa nadväzuje základné štúdium, ktoré sa člení na: I. stupeň, a na II. stupeň.

 

I. stupeň základného štúdia sa člení na prvú časť, ktorá má štyri ročníky, a na druhú časť, ktorá má tiež štyri ročníky. Po absolvovaní prvej časti I.stupňa základného štúdia žiak získa primárne umelecké vzdelanie, po absolvovaní druhej časti I. stupňa základného štúdia žiak získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.

 

II. stupeň základného štúdia má štyri ročníky ktorá sa nadväzuje na I. stupeň základného štúdia.

 

Na škole sme zriadili aj štúdium pre dospelých, dĺžka štúdia sú štyri ročníky.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola Gabčíkovo


Adresa školy: Nám. Svätej trojice 1042, 930 05 Gabčíkovo

Telefón: +421 315 594 206

Webová adresa: http://zusgabcikovo.edupage.org/

Email školy: zusgabcikovo@panelnet.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit